Huurvoorwaarden Vespa Primavera 50cc

  1. Betaling:

De huurder schrijft de huursom op voorhand over op KBC-rekeningnummer BE83 7310 1741 5515  De reservatie is pas definitief als de huursom overgeschreven is.                                                 

De waarborg wordt cash betaald de dag zelf.

 

     2. Aflevering van het voertuig en de helm:

Bij aflevering van het voertuig worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. Hierbij behoort een testrit tot de mogelijkheden. De huurder erkent het voertuig te hebben ontvangen in goede staat. (Voor vertrek en opmaak huurovereenkomst wordt de staat van bevinding opgemaakt d.m.v. foto’s samen met de huurder.)

Ook de helm is in goede staat, geen schrammen of beschadigingen.

 

    3. Legitimatie en leeftijd:

De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en  in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deze worden gekopieerd voor vertrek.

De huurder moet ouder zijn dan 23 jaar.

 

    4. Brandstof:

De brandstof is inbegrepen in de prijs.                                                                                                                             

Het voertuig is volgetankt bij vertrek en dient NIET volgetankt te worden teruggebracht. 

 

    5. Waarborg:

De waarborg wordt cash betaald de dag zelf. Deze bedraagt 300 euro per Vespa.

Bij een schadegeval zal de volledige waarborg worden ingetrokken om zo de nodige kosten van de schade te dekken. Na de herstelling zal het restbedrag terugbetaald worden, of moet de huurder de opleg bijbetalen om alle schade te dekken.

Als de voertuigen in dezelfde staat terugkomen als bij aanvang van de huurperiode, wordt de waarborg ook onmiddellijk terugbetaald.

    6. Verkeersregels:

De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voertuig. Het is verboden  alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaande als tijdens het gebruik van het voertuig.

 

    7. Overtreding:

Indien tijdens uw tocht een overtreding is opgemerkt door de bevoegde diensten, zal deze betaald worden door de huurder. Er zal een verzoek tot betaling gestuurd worden, hierbij zal wel een administratiekost van €25 aangerekend worden. De huurder betaalt dit bedrag binnen de 3 werkdagen, nadien kunnen er extra kosten bijkomen.

 

    8. Pech:

De verhuurder verbindt zich ertoe, ingeval van pech, het voertuig binnen de snelst mogelijke tijd te repareren of te vervangen.

 

    9. Laattijdigheid:

Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlening van €10 per begonnen uur.

 

   10. Bruikleen:

Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.

   11. Weersomstandigheden:

De verhuurder heeft het recht om op basis van voorspelde weersomstandigheden de boeking 24 uur op voorhand te verplaatsen naar een andere datum of vroegtijdig te beëindigen indien er een reëel risico op beschadiging bestaat of onveilige situaties kunnen ontstaan.

 

   12. Annulatie:

De reservatie kan verplaatst worden naar een andere datum in geval van:

  • Regenweer (tot 24 u op voorhand te bespreken – u contacteert ons hiervoor)

  • Persoonlijke redenen (tot 1 week op voorhand te verplaatsen)

De huurder heeft 1 jaar de tijd om de reservatie te verplaatsen.

  13. Verzekering:

Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, met een franchise van 250 euro.                                            

Er is geen omniumverzekering. Voor eigen schade aan het voertuig verwijzen wij naar punt 15 van dit contract.

 

  14. Diefstal:

Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, de voertuigen beschikken over een slot.

 

  15. Schade:

Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan het voertuig, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden.

 Bij een schadegeval kan de volledige waarborg worden ingetrokken om zo de nodige kosten van de schade te dekken. Na de herstelling zal het restbedrag terugbetaald worden, of moet de huurder de opleg bijbetalen om alle schade te dekken.

De schade door huurderving is daarin niet inbegrepen en kan derhalve extra gevorderd worden.

 

  16. Aansprakelijkheid:

Het huren van een voertuig gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

  17. Preventie misbruik:

De huurder verbindt zich er toe om uitsluitend verharde wegen en  geasfalteerde fietspaden te berijden. Het is de huurder niet toegestaan om de landsgrenzen te overschrijden. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen zijn ten laste van de huurder.

De verhuurder is gerechtigd om het voertuig na vermeend misbruik of na vastgestelde inbreuken op de algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

18. Bevoegde rechtbank:

Bij geschil is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd