california%20bluegrey%2022%404x_edited.p

Wilt u ook graag genieten van absolute vrijheid op 4 wielen ?

Een roadtrip maken met uw "huisje" mee ?

Dat kan !!

Stephs California renting biedt u een prachtige Volkswagen California te huur aan. 

De California heeft een mooi uitgekiende binnenuitrusting en biedt u comfort en onafhankelijkheid op uw trip.

Benieuwd naar meer ?

Scroll dan verder op deze pagina

580b57fcd9996e24bc43c521.png

Volg onze happy customers op Instagram 

 
 
FORMULES 
 
IMG_20210305_183216.jpg

- oktober tem april

- kerstvakantie 

weekend

200€

midweek 

500€

week

700€

- mei, juni, en september

- herfst- en krokusvakantie

- paasvakantie  

weekend

260€

midweek 

650€

week

910€

- juli en augustus

 

weekend

N/A

midweek 

N/A

week

1050

Voor iedere huurperiode vragen wij een éénmalige servicebijdrage ( o.a gas en water ) van 30€

° 5% korting bij boekingen vanaf 14 dagen 

° 7,5% korting bij boekingen vanaf 21 dagen 

° 10% korting bij boekingen vanaf 28 dagen 

° Inbegrepen maximum 250km per dag . Extra kilometers aan 0,30€/km , BTW incl.

° Huur chemisch toilet  : 5€ / dag

° Huur fietsenrek ( 4 fietsen ) : 5€ / dag

° Huur aanhangwagen : 15€ / dag 

° Huur aanhangwagen met fietsenrek : 20€ / dag 

° Voorwaarden voor extra lange periodes of andere huurperiodes zijn onderling overeen te komen. 

 
VW CALIFORNIA
 
CONTACT 
Vul onderstaand formulier in voor alle vragen, reservaties of cadeaubon.
Wij reageren zo snel mogelijk

Bericht ontvangen we nemen zo snel mogelijk contact op !

 
 

Huurvoorwaarden VW California 

1.Overeenkomst

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent, is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding - zonder voorbehoud van - onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van het gratis ter beschikking stellen van een camper.

2. Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen.

De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

3. Leeftijd

De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 25 jaar en de bestuurder is minstens 3 jaar in het bezit van een rijbewijs B.

4. Prijsberekening - reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 30% van de huursom. Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode in, via overschrijving op het nummer BE83 7310 1741 5515. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten op de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

5. Waarborg

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. De waarborgsom bedraagt 1.250 € en dient 1 week op voorhand betaald te worden op het rekeningnummer BE83 7310 1741 5515. De waarborg zal aan de huurder worden teruggeven/gestort binnen de 16 werkdagen. In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade.(tot wanneer schadebedrag bekend is of tot dossier afgesloten is).

In mindering van de waarborg kunnen komen:

Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook schroeigaten van sigaretten, kapotte banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagens, schade aan de luifel enz…

De controle van terugontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken.

6. De huurprijs omvat

Onze prijzen zijn inclusief BTW.

De verzekering tegenover derden (B.A.).

De omniumverzekering met reisbijstand met een vrijstelling van 1.250 € PER schadegeval. Schade aan de luifel is niet gedekt.

Rechtsbijstandverzekering

De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijkeen officiële factuur op naam van Deroca BVBA, Wilskerkestraat 48, 8432 Leffinge (BTW BE0835.565.225). Opgelet: gewone kassabonnen worden niet aanvaard! Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor reparaties vanaf 125 € 

is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zoniet behoudt deze zich het recht

voor een terugbetaling te weigeren.

7. De huurprijs omvat niet

De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen tengevolge van eigen verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing van de vereiste onderhoudsbeurten e.d.

De kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik (rijden op niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enz…)

Brandstof : Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil is ten laste van de huurder. Hiervoor wordt 2.50euro/liter diesel gerekend.

De verzekering van de persoonlijke bezittingen van de huurder, tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.

8. Annulatie

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot.

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

bij annulering tot de 30ste dag voor de vertrekdag: het verschuldigde voorschot

bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag voor vertrekdag: 50% van de huursom

bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek: 90% van de huursom

bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom

9. Huurperiode

Weekendverhuur: Van vrijdagavond 18u30 tot zondag 18u30. (niet mogelijk in juli en augustus)

Midweek: Afhaling maandag vanaf 10u00. Terug vrijdag voor 15u00. (niet mogelijk in juli en augustus)

Weekverhuur: afhaling vrijdag tussen 18u00 en 20u00. Terug vrijdag vóór 15u00.

10. Gebruik van het voertuig

De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.

Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.

Het is verboden klevers e.d. op het voertuig aan te brengen.

De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof, motoroliepeil, enz. te controleren.

De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld.

Honden en huisdieren zijn niet toegelaten.

Het gebruik van frietketel, frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.

Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten.

Het gebruik van fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens.

Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

11. Verzekering

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden. Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Andere landen toegelaten na onderlinge afspraak. Na goedkeuring zal U hiervan een schriftelijke toestemming ontvangen.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel,

het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden

aan de verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.

Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz…

Uitgesloten van verzekering zijn:

 Beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.

 Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.

 Schade aangebracht door huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.

 Schade aan de luifel van welk type ook

Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van

schadevergoeding en iedere betaling door betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder.

Elke camper is verzekerd voor evenveel personen als het aantal vermeld op het keuringsbewijs.

12. Ongevallen – schade – overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen STEPHS CALIFORNIA RENTING onmiddellijk te verwittigen

en dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevalsaangifte.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen; in geen geval

kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal

aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

De gebruiker of huurder ontslaat STEPHS CALIFORNIA RENTING van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in

geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz…die uit om het even welk defect

en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of de schade weze. STEPHS CALIFORNIA RENTING is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst.

Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz…

De maximaal toegelaten massa van 3000 kg (voor b rijbewijs voertuigen) mag in geen geval overschreden worden.

Alle schades, boetes, ongevallen die veroorzaakt worden als gevolg van overladen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de huurder. Alle opgelopen schade die niet door de verzekering gedekt wordt zal hem/haar ten laste zijn. Altijd worden administratiekosten aangerekend.

Vul bij ongeval altijd een ongevalaangifte in, ook als de politie ter plaatse komt of als tegenpartij weigert te

tekenen. Vul aangifte duidelijk en volledig in.

 

13. Terugbezorgen

De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de afhaling, namelijk bij STEPHS CALIFORNIA RENTING– Wilskerkestraat 48 – 8432 Leffinge, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip.

Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van huur, ook niet gedeeltelijk.

Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend à rato van 55 € per uur. Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zoniet worden de

reinigingskosten en/of installatiekosten volgens bijgevoegd tarief aangerekend (zie bijvoegsel). Reiniging door de

huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of schuurmiddelen.

14. Overmacht

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder,

zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden. In ieder geval zal de verhuurder de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardig voertuig ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur,

kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald. De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijziging en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze

huurovereenkomst.

In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

 

Bijvoegsel aan de huurvoorwaarden

 

Niet volgetankt 2.50 euro/liter diesel

Reinigingskosten

Binnen (vloeren, wanden, kasten, bedden, tafels, badkamer, cabine, asbak) 100 €

WC cassette 35 €

Koelkast 15 €

Installatiekosten

Fietsendrager bevestigingsriemen per stuk 5 €

220 V buitenkabel 65 €

Verloopstekker 15 €

Watervulslang 65 €

Gevarendriehoek 15 €

Verbanddoos 25 €

Sleutels per stuk 25 €

Startsleutel 200 €

Belangrijk

Krassen als gevolg van het reinigen (meestal het onoordeelkundig verwijderen aan de voorzijde van vliegen e.d.)

zullen onherroepelijk aanleiding geven tot vergoeding.

Achtergelaten bezittingen worden twee maand bijgehouden daarna vernietigd.